נספח לטופס הדו"ח השנתי ולחבר בני אדם לשנת המס 2012 – 6111