אישור למפעל המוכר רכיב למפעל אחר לצורך קיום הוראות סעיף 18א' לחוק – 902