תפריט

הוראת שעה – חלוקת דיבידנד בשיעור מופחת

חוזר מס הכנסה 1/2017 של רשות המסים קובע בהוראת שעה שיעור מס הכנסה מופחת של 25% על דיבידנד שמקורו ברווחים צבורים בידי החברה עד למועד הקובע קרי, 31.12.2016. הוראת השעה הינה לתקופה קצובה שתחילתה מיום 1.1.2017 עד ליום 30.9.2017. הוראה זו נועדה לאפשר לבעלי המניות המהותיים להיערך לתיקונים בפקודת מס הכנסה במסגרת חוק ההתייעלות הכלכלית.

במאמר זה נסקור את ההשלכות של הוראת השעה, תנאי הזכאות, ההשפעה על מס יסף וההנחיות לביצוע.

 

סעיף 125ב

בסעיף 125ב לפקודת מס הכנסה נקבע כי שיעור המס על הכנסה מדיבידנד הינו 25% ליחיד / חברה משפחתית, ואם מדובר בבעל מניות מהותי ("בעל מניות מהותי" – מי שמחזיק, במישרין או בעקיפין, לבדו או יחד עם אחר, ב-10% לפחות באחד או יותר מסוג כלשהו של אמצעי השליטה בחבר-בני-אדם) בחברה המחלקת – 30%.

 

הוראת שעה

הוראת השעה שנקבעה בחוק להתייעלות כלכלית קובעת כי שיעור מס הכנסה מדיבידנד לבעל מניות מהותי בהתקיים התנאים הבאים במצטבר יהא בשיעור של 25% ולא 30% כאמור.

להלן התנאים:

 • מדובר ברווחים שנצברו עד ליום 31.12.2016, בחברות תושבות ישראל לא תיכלל חלוקה המסווגת כהפחתת הון או רווחי שיערוך, אלא רווחים שחויבו במס חברות או מהכנסות פטורות בלבד.
 • מקבל הדיבידנד הינו יחיד בעל מניות מהותי או חברה משפחתית זכאית.
 • הדיבידנד שולם בתקופה שבין 1.1.2017 ל- 30.9.2017. על החברה המחלקת להעביר לפקיד השומה את ניכוי המס בגין ההכנסה מהדיבידנד המוטב בהתאם להוראות הפקודה והתקנות מכוחה (יבואר בהנחיות לפעולה).
 • סכום ההכנסות שיקבל בעל המניות המהותי מהחברה המחלקת במישרין / עקיפין, בכל אחת מהשנים 2017-2019 ללא ההכנסות מדיבידנד לא יפחת ממוצע ההכנסות שקיבל מהחברה המחלקת בשנות המס 2015-2016 ללא הכנסות מדיבידנד. הבדיקה הינה למקבל דיבידנד אשר הינו מהותי לחברה המחלקת וכן לחברה אשר אינה בהליכי פירוק. תנאי זה נועד למנוע מהחברה המחלקת להשתמש בהוראה זו כתחליף להכנסת עבודה ותשלומים אחרים לבעל המניות. תנאי זה תקף לגבי כל שנת מס בנפרד וייבדק על ידי פקיד השומה, במידה ותנאי זה לא התקיים באחת משנות הבדיקה, הדבר יבוא לידי ביטוי בעת עריכת שומה לדוח שיוגש לשנת המס בה חולק הדיבידנד המוטב. הזכאות נבדקת לכל בעל מניות מהותי בנפרד.
 • לא קוזז הפסד הון ממכירת ניירות ערך בשנת המס בה חולק הדיבידנד המוטב בהתאם לסעיף 92(א)(4)(ב).

 

השפעה על מס יסף

מס יסף הינו תשלום נוסף בהתאם להוראת סעיף 121ב(א): "יחיד אשר הכנסתו החייבת בשנת המס עלתה על 640,000 שקלים חדשים, יהיה חייב במס נוסף על חלק הכנסתו החייבת העולה על 640,000 שקלים חדשים (בסעיף זה – הכנסה החייבת במס נוסף), בשיעור של 3%".

בהתאם להוראת השעה, הדיבידנד הנוסף אינו ממוסה במס יסף (הטבה נוספת של 3%) וכן אינו נכלל בחישוב ההכנסה החייבת לעניין הסעיף לעיל.

 

הנחיות:

 • ככלל, הכנסה מדיבידנד מוטב המשולמת ליחיד או חברה משפחתית בעלי מניות מהותיים חייבת בניכוי מס במקור בהתאם להוראות סעיף 164 לפקודה ובהתאם לתקנות מס הכנסה התשס"ו-2005 בשיעור של 30%.
 • במידה ובעל המניות המהותי מעוניין כי ניכוי המס יעשה בהתאם לשיעור שנקבע בהוראת השעה (25%), עליו להצהיר כלפי החברה המחלקת בטופס 805/א כי הוא עומד בתנאי הזכאות לעיל. כמו כן יש לצרף לטופס ההצהרה אישור כי הוא בעל תיק פעיל במס הכנסה.
 • על החברה המחלקת לנכות מס בשיעור המס המוטב (25%) מסכום הדיבידנד המוטב לו זכאי בהתאם להצהרתו ולחישוב אותו צירף להצהרת הזכאות.
 • על החברה המחלקת דיבידנד מוטב לדווח על ניכוי המס במקור בטופס 804 וטופס 804/א. כמו כן, יש לציין כי הדיבידנד חולק בהתאם להוראת השעה לעניין סעיף 125ב לפקודה עד ליום 30.9.2017. לטפסים אלו יש לצרף עותקים מהצהרות הזכאות.
 • באחריות המשרד המקבל את הצהרת הזכאות כאמור בסעיף הקודם, לדאוג להעברת הצהרת הזכאות לתיוק בתיק בעל המניות המהותי גם אם תיק בעל המניות המהותי אינו נמצא במשרד בו נמצא תיק הניכויים של החברה.
 • על החברה המחלקת דיבידנד מוטב להנפיק לכל בעל מניות מהותי המקבל דיבידנד מוטב אישור לפי טופס 867ג בו יפורט סכום הדיבידנד המוטב ששולם לו וכן שיעור המס שנוכה.
 • על בעל המניות המהותי המקבל דיבידנד מוטב לדווח על ההכנסה מהדיבידנד המוטב במגרת הדו"ח השנתי לפי סעיף 131 לפקודה לשנת המס 2017. כמו כן עליו לצרף עותק מהצהרת הזכאות והמסמכים אשר צורפו אליה ואת טופס 867ג בו כלולים פרטי החלוקה האמורה.
 • נטל ההוכחה לגבי התקיימות כל תנאי הזכאות להחלת שיעור מס מוטב על ההכנסה מדיבידנד חלה על בעל המניות המהותי אשר קיבל את הדיבידנד.
 • במקרים חריגים, כגון כאשר חלה ירידה משמעותית בהכנסות החברה כתוצאה מגורמים חיצוניים שאינם תלויים בחברה, ניתן לפנות לחטיבה המקצועית ברשות המסים על מנת לקבל החלטת מיסוי בתנאים שייקבעו בה.

 

לפרטים נוספים ו/או שאלות והבהרות נוספות ניתן לפנות לאבי ביטן, רו"ח ו/או רון ביטן, רו"ח ממשרדנו.

 

 

*** המידע מנוסח בלשון זכר, אך מיועד לנשים וגברים כאחד ***

 

 

שימוש במידע המקצועי באתר הינו על אחריות המשתמש בלבד ואינו מהווה תחליף ליעוץ ו/או חוות דעת.

משרד ביטן את ביטן – רואי חשבון, ישמח לסייע לך בכל שלב, ליצירת קשר עם משרדינו לחץ כאן